สินเชื่อธุรกิจ
banner
วงเงินกู้
บาท
อัตราดอกเบี้ย
% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนส่ง
ปี

สินเชื่อธุรกิจ 

สินเชื่อธุรกิจ คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับท่านเจ้าของกิจการที่ประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ต้องการเงินทุนมาหมุนเวียน หรือต้องการเงินทุนเพื่อใช้ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต หรือขยายธุรกิจ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี(O/D) , เงินกู้ระยะยาว (T/L) , วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) , สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ , สินเชื่อโครงการพิเศษ , บริการด้านการค้ำประกัน , หนังสือรับรองเครดิต เป็นต้น


เอกสารข้อมูลลูกค้าที่ต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ใบมรณบัตร (ถ้ามี)    
 4. Statement  ของบริษัท / ส่วนตัว ย้อนหลัง 12 เดือน ทุกธนาคาร 
 5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกิจการ ( อายุไม่เกิน 1 เดือน )และหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ ( บอจ.2), ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 )   (กรณีบริษัท)
 6. ทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียน)
 7. เอกสารทางภาษีการค้า
 8. แผนที่ตั้งกิจการ
 9. เอกสารใบเสร็จ / บิลทางการค้า
 10. รายการสต็อคสินค้า
 11. งบการเงินย้อนหลัง  3 ปี 

 

ลงทะเบียน