หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 จากธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐต่างๆ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 จากธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐต่างๆ
เขียนโดย nanomoneyhome เมื่อ Wed 11 Mar, 2020

รายละเอียดมาตรการดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ

ลูกหนี้ธุรกิจ

- สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- ให้สินเชื่อเพิ่ม

  • ลูกหนี้ SMEs ให้สินเชื่อประเภท PN ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และสามารถต่ออายุได้โดยมีระยะเวลารวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ปี วงเงินให้ความช่วยเหลือสูงสุด 20 ล้านบาท
  • สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

- ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50

- ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10

- ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

สินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล)

- พิจารณาผ่อนปรนการชำระหนี้เป็นรายกรณี

ธนาคารกสิกรไทย

ลูกหนี้ธุรกิจ

- สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้) ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตั๋ว) ขยายตั๋วครั้งละไม่เกิน 3 เดือน

- สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย

- สินเชื่อบ้านกสิกรไทยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

- สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 6 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

ลูกหนี้ธุรกิจ

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน

- ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน

- ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน สูงสุด 6 เดือน

ลูกหนี้บุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย: พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

- สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล: พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้ธุรกิจ

- พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ ไม่เกิน 12 เดือน

- ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

- สำหรับลูกหนี้รายที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลูกหนี้ธุรกิจ

- ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน

- ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

- ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย

สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ธนาคารออมสิน

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

- ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยื่นคำขอได้ภายใน 30 กันยายน 2563

- ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และขยายเวลาชำระหนี้ ยื่นคำขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ลูกหนี้รายย่อย

- เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564

- โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้ เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลูกค้ารายย่อย

- ลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งกรณีมีสถานะผ่อนชำระปกติ และกรณีมีสถานะค้างชำระเงินงวดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ได้แก่ ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้กับธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริง

- ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือเท่ากับ 1.00% ต่อปี

- ยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ธนาคารทหารไทย

ลูกหนี้ธุรกิจ

- พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน

- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย

- สินเชื่อบ้าน: พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

- สินเชื่อบัตรเครดิต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

- สินเชื่อบุคคล:

  • พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อ
  • ครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  • ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

- บัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ธนาคารธนชาต

ลูกหนี้ธุรกิจ

- สินเชื่อ SMEs รายย่อย

  • Term loan: พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
  • วงเงินกู้เกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อ OD คืออะไร ทำไมคนทำธุรกิจควรรู้จัก

สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่

  • Term loan: พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
  • Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย

- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE: พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน และขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด เมือครบกำหนดพักชำระหนี้

- สินเชื่อเล่มแลกเงิน: พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

- สินเชื่อบ้านธนชาต: พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

- สินเชื่อบุคคลธนชาต: พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

- บัตรเครดิตธนชาต: ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

- บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ธนาคารยูโอบี

ลูกหนี้ธุรกิจ

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของสินเชื่อบัตรเครดิต

 

ธนาคารทิสโก้

ลูกหนี้ธุรกิจ/ลูกหนี้รายย่อย

- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราว

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

- ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบางส่วน

ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้ธุรกิจ (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์โรงแรม)

- พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือ ลดดอกเบี้ย สูงสุด 18 เดือน

ลูกหนี้รายย่อย

- พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

- ส่วนลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ลูกหนี้ธุรกิจ

- ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น

- สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

- ช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

 

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ลูกหนี้ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

- พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินการผ่อนชำระค่างวด และขยายระยะเวลาเงินกู้ออกไปสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.ddproperty.com/

https://money.kapook.com/view221230.html

หมวดหมู่