หน้าหลัก > สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

 

การรีไฟแนนซ์ (Refinance)

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) หมายถึง การกู้เงินจากธนาคารอื่นเพื่อนำไปใช้คืนหนี้ก้อนเก่า ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ดีขึ้น และภาระหนี้ที่หมดเร็วขึ้น โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้ 


สิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อคิดจะรีไฟแนนซ์
 • อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้แก่ธนาคารใหม่
 • ค่างวดที่ต้องผ่อนชำระใหม่
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ดีขึ้น
 • ค่าปรับในการไถ่ถอน
 • ค่าจดจำนองคิด 1% ของราคาประเมิน ชำระให้แก่ที่ดิน
 • ค่าอากรแสตมป์คิด 0.05%
 • ค่าประกันอัคคีภัย
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

ทำไมต้องเลือกรีไฟแนนซ์กับ บริษัท นาโน มันนี่ โฮม จำกัด

บริษัท นาโน มันนี่ โฮม จำกัด ได้รวบรวมอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นจาก 14 ธนาคารชั้นนำ มาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยโดยใช้โปรแกรมคำนวณสุดพิเศษของบริษัท นาโน มันนี่ โฮม  พร้อมแนะนำชี้ช่อง ปรับดอกเบี้ยให้ต่ำลงและยังคำนวณถึงค่าใช้จ่ายต่างๆให้เหมาะสมกับลูกค้า โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าสำคัญที่สุด พร้อมบริการยื่นกู้แก่ธนาคาร และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ท่านจนจบกระบวนการรีไฟแนนซ์ และที่สำคัญ บริษัท นาโน มันนี่ โฮม  จะใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดระยะเวลาของการทำงาน


ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์

 1. ​ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขที่ดีที่สุด จาก 14 ธนาคาร
 2. เลือกธนาคารที่ท่านพอใจ อย่างน้อย 3ธนาคาร
 3. ลงนามในข้อตกลงและเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอสินเชื่อธนาคารอย่างน้อย 3 ธนาคาร
 4. นำส่งเอกสารให้แก่ธนาคารที่ท่านเลือก
 5. รอผลการอนุมัติจากธนาคาร

เอกสารที่ต้องใช้ในการรีไฟแนนซ์

พนักงานประจำ/ข้าราชการ เอกสารผู้กู้,ผู้กู้ร่วม,คู่สมรส,ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน    
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ทุกธนาคาร 

ประกอบกิจการส่วนตัว เอกสารผู้กู้,ผู้กู้ร่วม,คู่สมรส,ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 • Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน ทุกธนาคาร 
 • ทะเบียนการค้า/ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีร้านค้า)
 • หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท)
 • ภาพถ่ายกิจการ

เอกสารหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 2. สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านเดือนล่าสุด
 3. สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
 4. สำเนาแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง/ใบอนุญาตการก่อสร้าง
 5. สัญญาจำนอง (ทด15.)
 6. แผนที่ตั้งหลักประกัน
 7. ทะเบียนบ้านหลังที่ต้องการรีไฟแนนซ์     

คุณสมบัติของผู้ต้องการรีไฟแนนซ์

 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีรายได้ที่แน่นอน
 • มีการประวัติการผ่อนชำระดี  ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี            

ธนาคารที่ร่วม Refinance บ้าน 

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคาร UOB
 • ธนาคารธนชาติ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคาร CIMB THAI
 • ธนาคาร LH BANK
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ ทั้งนี้ธนาคารอาจมีการเพิ่มหรือลดจำนวนธนาคารในภายหลังได้ และโปรโมชั่นแต่ละธนาคาร 

ลงทะเบียน